$waarde) { //optionele velden die leeg zijn krijgen de waarde Null $functie = strtok($sleutel,'_'); $naam = strtok('_'); $optioneel = strtok('_'); $type = strtok('_'); if ($waarde != '') { //sql opbouwen; strings krijgen quotes if ($type == 's' || $type == 'r' || $type == 'c' ) { $waarde = "'" . addslashes($waarde) . "'"; } //datumnotatie omzetten naar mysql formaat if ($type == 'd') { $d = substr($waarde,0,2); $m = substr($waarde,3,2); $j = substr($waarde,6,4); $waarde = "'$j-$m-$d'"; } $sql1 .= $naam . ', '; $sql2 .= $waarde . ', '; $sql_controle .= "$naam = $waarde AND "; } } //laatste komma en spatie weghalen en sql afmaken $sql1 = substr($sql1,0,strlen($sql1)-2) . ') '; $sql2 = substr($sql2,0,strlen($sql2)-2) . ')'; $sql_controle = substr($sql_controle,0,strlen($sql_controle)-5); $sql = $sql1 . $sql2; opendatabase(); $result = mysql_query($sql_controle); //echo $sql; //als het record uniek is > opslaan if (mysql_num_rows($result) == 0) { mysql_query($sql); $id = mysql_insert_id(); } else { //kun je eventueel wat mee doen $id = 0; } sluitdatabase(); return $id; // $result = mysql_query($sql_controle); // mysql_query($sql); // sluitdatabase(); // return $id; } function update($w,$tabel,$conditie) { $sql = "UPDATE $tabel SET "; foreach ($w as $sleutel => $waarde) { //sleutel uit elkaar halen $functie = strtok($sleutel,'_'); $naam = strtok('_'); $optioneel = strtok('_'); $type = strtok('_'); //sql opbouwen; strings krijgen quotes if ($type == 's' || $type == 'r' || $type == 'c') { $waarde = "'" . addslashes($waarde) . "'"; } //datumnotatie omzetten naar mysql formaat if ($type == 'd') { $d = substr($waarde,0,2); $m = substr($waarde,3,2); $j = substr($waarde,6,4); $waarde = "'$j-$m-$d'"; } $sql .= "$naam = $waarde, "; } $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-2); $sql .= ' WHERE ' . $conditie; opendatabase(); mysql_query($sql); sluitdatabase(); } function verwijder($id,$tabel,$sleutelnaam='id') { //verwijder record met id $id uit tabel $tabel $sql = "DELETE FROM $tabel WHERE $sleutelnaam = $id"; //Extra controle. Tabel moet telefoon zijn if($tabel == 'fotoalbum') { //Verwijderen van de foto function deldir($dir) { $current_dir = opendir($dir); while($entryname = readdir($current_dir)) { if(is_dir("$dir/$entryname") and ($entryname != "." and $entryname!="..")) { deldir("${dir}/${entryname}"); } elseif($entryname != "." and $entryname!="..") { unlink("${dir}/${entryname}"); } } closedir($current_dir); rmdir(${dir}); } deldir("../../../uploads/Image/foto/".$id.""); deldir("../../../uploads/Image/thumb/".$id.""); //rmdir("../../../uploads/Image/foto/".$id.""); //rmdir("../../../uploads/Image/thumb/".$id.""); } opendatabase(); mysql_query($sql); sluitdatabase(); } ?> 75) { return true; } } function post($a) { //gebruik deze functie bij posten van formulier (ook multiselects) //haalt slashes weg van de MagicQuotes en haalt alle code eruit (dit doet functie opschonen) if (is_array($a) == true) { foreach ($a as $sleutel => $waarde) { //array dus elk element apart //$a[$sleutel] = opschonen($waarde); } } else { $a = opschonen($a); } return $a; } function opschonen($a) { //vervolg van postfunctie $a = (string) $a; //magic quotes if (get_magic_quotes_gpc()==1) { $a = stripslashes($a); } //codevrij maken $a = strip_tags($a); $a = htmlentities($a, ENT_QUOTES); $a = chop($a); return $a; } function fouten_kleuren($a) { //schrijft javascript om foute invoervelden te kleuren if (is_array($a) == true) { echo(''); } } function registreer_actie($actie) { //registreert actie in database //VEREIST INCLUDE DB $gebruiker = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //ip $sql = "INSERT INTO statistieken (actie, tijdstip, gebruiker) VALUES ('$actie',now(),'$gebruiker')"; opendatabase(); mysql_query($sql); sluitdatabase(); } //Oud - aanmelden controle function kleur_ids($ids) { //kleurt alle elementen met de ID's in de array ids echo(""); } //Aanmelden oud function fout() { session_unset(); session_destroy(); header("Location:/beheer/aanmelden.php"); exit; } //Aanmelden oud function schrijf_meldingen2($ic) { //schrijft